🔎 Tìm kiếm trong blog

21 tháng 8, 2022

Tà linh - Cường Năng Ưu (phản diện Khải Giáp Dũng Sĩ Liệp Khải)

Thể Tà Linh là phản diện chính trong Khải Giáp Dũng Sĩ Liệp Khải.
"Dục vọng tham lam trái với tự nhiên chính là tà linh" - Bá Diễm Mã.

Những người có động cơ xấu xa và có linh hồn tà ác, khi uống Cường Năng Ưu để thay đổi cơ thể sẽ trở thành tà linh nghịch sinh trưởng. Trên Trái Đất có các cấp tà linh phổ biến theo thứ tự từ thấp đến cao: Cường Đại Thể, Năng Lực ThểƯu Việt Thể.


Hổ Loa Cường
Cấp độ: Cường Đại Thể
Người bị nhiễm: La Đại Lực
Kỹ năng: săn linh hồn (soul hunting)
Vũ khí: Tinh Hồng Tuyết Liêm Thương