🔎 Tìm kiếm trong blog

02 tháng 11, 2021

Tiến hóa bản Khải Giáp Dũng Sĩ

LƯU Ý:

  • "Tiến hóa bản" (进化版), gọi tắt: THB, là những thiết kế chính thức của Khải Giáp Dũng Sĩ, có tạo hình phá cách, thay đổi dựa trên ý tưởng thiết kế gốc của nhân vật trên phim.
  • Không phải tất cả thiết kế THB đều được làm thành đồ chơi.
  • Tiến hóa bản là một hình thái nâng cấp trong game "Khải Giáp Dũng Sĩ IGS".
  • Tiền thân của dòng đồ chơi THB là dòng "Siêu phỏng chân" (超仿真). Các mẫu Siêu phỏng chân sẽ được liệt kê bên dưới, tuy nhiên chúng không thuộc dòng THB.
  • Năm công bố/phát hành THB có thể không trùng với năm phát sóng của phim.
  • Các thiết kế có tên được tô đỏ chưa có bản đồ chơi, hoặc có bản mẫu đồ chơi nhưng không được phát hành.
DANH SÁCH CÁC THIẾT KẾ TIẾN HÓA BẢN
Siêu phỏng chân - Chiến Thần Hình Thiên (2012)
Siêu phỏng chân - Tu La Hiệp (2012)
Tiến hóa bản - Khải Giáp Dũng Sĩ Techno (2014)
Tiến hóa bản - Khải Giáp Dũng Sĩ Atlas (2014)
Tiến hóa bản - Bổ Tướng Khải Giáp (2016)
Tiến hóa bản - Liệp Khải Lang Soái (2020)
Tiến hóa bản - Liệp Khải Tượng Soái (2020)
Tiến hóa bản - Chiến Thần Hình Thiên (2021)
Tiến hóa bản - Tu La Hiệp (2021)
Tiến hóa bản - Khải Giáp Dũng Sĩ Techno 2.0 (2022)
Tiến hóa bản - Khải Giáp Dũng Sĩ Atlas 2.0 (2022)